پروژه احداث تاسیسات تقویت فشار گاز آبپخش(برازجان) به صورت EPC

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد به منظور ازدیاد ظرفیت خط لوله ششم سراسری گاز نسبت به احداث یک ایستگاه تقویت فشار به ظرفیت تقریبی 701 میلیون مترمکعب در روز در استان بوشهر توسط پیمانکار  EPC  اقدام نموده تا ایستگاه مربوطه را به خط لوله ششم سراسری گاز اتصال دهد.

  • محل اجرا : استان بوشهر
  • مدت اجرا : 30 ماه
  • تاریخ شروع پیمان : 1398/10/09
  • درصد پیشرفت:27.38

این پروژه مشتمل بر موارد ذیل می باشد.

  • ازدیاد ظرفیت خط لوله ششم سراسری  به میزان 107 میلیون متر مکعب در روز
  • آرایش ایستگاه به صورت 1+3 و نحوه آرایش Trainها به صورت hairpin semi است.
  • این ایستگاه شامل تنطیف کننده‌ها، کولرهای هوایی، توربوکمپرسور‌ها، تاسیسات هوای ابزار دقیق، ساختمان های برق و کنترل، اداری، کمپرسور هوا و ‌همپنین سایبان‌های ترانسفورماتور و ایستگاه تقلیل فشار گاز می باشد.