این پروژه شامل موارد زیر می باشد که مهندسی خرید و تامین کالای پروژه و خدمات دفتر فنی به عهده این شرکت است.

  • خرید ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد ایستگاه انشعاب و فرستنده توپک
  • دو واحد شیر بین راهی
  • دو عدد ایستگاه حفاظت کاتدی (CPS) و عملیات ساختمانی ایستگاه های مربوطه
  • محل اجرا : استان فارس
  • مدت اجرا : 1 سال
  • تاریخ شروع پیمان : 1395/01/20
  • تاریخ پایان پیمان : 1396/01/20