فعالیت های انجام شده در این پروژه شامل ساخت و نصب ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهرهای بانه و سردشت به ترتیب با ظرفیت های 30000 و 20000 مترمکعب در ساعت به همراه ساخت اتاقک های نگهبانی، محوطه سازی و روشنایی محوطه می باشد.

  • محل اجرا : استان آذربایجان
  • مدت اجرا : 180 روز
  • تاریخ شروع پیمان : 1381/02/31
  • تاریخ پایان پیمان: 1381/06/05