فعالیت های انجام شده دراین پروژه شامل احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز 30000 متر مکعبی شهرستان مهاباد و اطاقک نگهبانی می باشد.

  • محل اجرا : استان آذربایجان
  • مدت اجرا : 150 روز
  • تاریخ شروع پیمان : 1379/07/10
  • تاریخ پایان پیمان : 1379/12/13