مهندسی و طراحی تفصیلی پروژه کابل فیبر نوری و ساختمانهای مخابراتی خط لوله شمال – شمال شرق

(قطعه دوم)

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان کارفرما اصلی پروژه به منظور نگهداری، کنترل و مدیریت قطعه دوم خط لوله گاز “48 شمال- شمال شرق، ایجاد شبکه مخابرات آن را در برنامه خود قرار داده است. قطعه دوم بطول تقریبی 370 کیلومتر حدفاصل انشعاب نیروگاه شاهرود تا فرودگاه سبزوار می باشد.

  • محل اجرا : استان سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی
  • مدت اجرا : 21 ماه
  • تاریخ شروع : 1397/05/03
  • درصد پیشرفت 79.51 درصد تا تاریخ 1398/12/01
  • طراحی تفصیلی اجرای 370 کیلومتر فیبر نوری
  • طراحی تفصیلی 13 ساختمان مخابراتی
  • خدمات مهندسی خرید کالا
  • تهیه دستورالعمل های راه اندازی، راهبری و نگهداری