مهندسی و طراحی تفصیلی پروژه کابل فیبر نوری و ساختمانهای مخابراتی خط لوله شمال – شمال شرق

(قطعه سوم)

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان کارفرما اصلی پروژه به منظور نگهداری، کنترل و مدیریت قطعه سوم خط لوله گاز “48 شمال- شمال شرق، ایجاد شبکه مخابرات آن را در برنامه خود قرار داده است. قطعه سوم بطول تقریبی 435 کیلومتر حدفاصل ایستگاه انشعاب فرودگاه سبزوار تا مرز ترکمنستان می باشد.

  • محل اجرا : استان خراسان رضوی و خراسان شمالی
  • مدت اجرا : 12 ماه
  • تاریخ شروع : 1397/04/25
  • درصد پیشرفت : 76.33 درصد تا تاریخ 1398/12/01
  • طراحی تفصیلی اجرای 435 کیلومتر فیبر نوری
  • طراحی تفصیلی 13 ساختمان مخابراتی
  • خدمات مهندسی خرید کالا
  • تهیه دستورالعمل های راه اندازی، راهبری و نگهداری